[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Aquestes condicions generals (a partir d&rsquo;ara les &ldquo;Condicions Generals&rdquo;) regulen l&rsquo;&uacute;s de tots els serveis d&rsquo;aquest lloc web (a partir d&rsquo;ara &ldquo;Portal&rdquo;) que la companyia&nbsp;<strong>fincarustica.cat<\/strong>&nbsp;(a partir d&rsquo;ara &ldquo;l&rsquo;Empresa&rdquo;) posa a disposici&oacute; dels usuaris d&rsquo;internet. Per la simple utilitzaci&oacute; del Portal l&rsquo;usuari expressa la plena acceptaci&oacute; i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l&rsquo;empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen aix&iacute; mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d&rsquo;instruccions que es posin en el seu coneixement, en relaci&oacute; amb continguts o serveis concrets.<\/p>\r\n<p><strong>Fincarustica.cat <\/strong>no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris al present Portal, o a qualsevol altra, per l&rsquo;&uacute;s il&middot;legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a trav&eacute;s d&rsquo;ella.<\/p>\r\n<p>L&rsquo;Empresa no garanteix la disponibilitat i continu&iuml;tat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts, si fos raonablement possible, l&rsquo;empresa avisar&agrave; pr&egrave;viament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L&rsquo;Empresa no &eacute;s responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continu&iuml;tat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l&rsquo;acc&eacute;s a les diferents p&agrave;gines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.<\/p>\r\n<p>Tota la documentaci&oacute; inclosa en aquest Portal referent a les diferents promocions o b&eacute;ns immobles, &eacute;s merament orientativa i est&agrave; sotmesa a possibles canvis exigits per l&rsquo;evoluci&oacute; t&egrave;cnica dels projectes i la seva execuci&oacute; (preus, gr&agrave;fics, pl&agrave;nols,etc.). En cap cas aquesta informaci&oacute; constitueix document contractual.<\/p>\r\n<p>L&rsquo;Empresa no &eacute;s en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidi&agrave;ria, per cap contingut, informaci&oacute;, comunicaci&oacute;, opini&oacute; o manifestaci&oacute; de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l&rsquo;usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a trav&eacute;s dels serveis del Portal.<\/p>\r\n<p>El Portal posa a disposici&oacute; dels usuaris dispositius t&egrave;cnics d&rsquo;enlla&ccedil;os, ja siguin enlla&ccedil;os, directoris o eines de cerca, els quals permeten l&rsquo;acc&eacute;s a p&agrave;gines web o llocs que s&oacute;n gestionats per tercers. L&rsquo;Empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidi&agrave;ria sobre aquestes p&agrave;gines web o <em>sites<\/em>.<\/p>\r\n<p>Queda prohibida qualsevol modalitat d&rsquo;explotaci&oacute;, incloent-hi tota mena de reproducci&oacute;, distribuci&oacute;, cessi&oacute; a tercers, comunicaci&oacute; p&uacute;blica i transformaci&oacute;, mitjan&ccedil;ant qualsevol tipus de suport i mitj&agrave;, de les dades contingudes al portal, sense autoritzaci&oacute; pr&egrave;via i expressa dels seus titulars respectius. L&rsquo;incompliment d&rsquo;aquesta prohibici&oacute; podr&agrave; constituir una infracci&oacute; que la legislaci&oacute; vigent pot sancionar.<\/p>\r\n<p><strong>Fincarutsitca.cat<\/strong> es reserva el dret de suspendre l&rsquo;acc&eacute;s a la seva p&agrave;gina web, sense previ av&iacute;s, de forma discrecional i temporal, per raons t&egrave;cniques o de qualsevol altra &iacute;ndole, podent aix&iacute; mateix modificar unilateralment tant les condicions d&rsquo;acc&eacute;s, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

Aquestes condicions generals (a partir d’ara les “Condicions Generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (a partir d’ara “Portal”) que la companyia fincarustica.cat (a partir d’ara “l’Empresa”) posa a disposició dels usuaris d’internet. Per la simple utilització del Portal l’usuari expressa la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix, sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets.

Fincarustica.cat no es fa responsable en cap concepte per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris al present Portal, o a qualsevol altra, per l’ús il·legal o indegut de la mateixa, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d’ella.

L’Empresa no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Portal, dels seus serveis i els seus continguts, si fos raonablement possible, l’empresa avisarà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. L’Empresa no és responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat o de continuïtat del Portal o de qualsevol dels seus serveis, o pels errors en l’accés a les diferents pàgines web del Portal o aquelles des de les quals es presten determinats serveis.

Tota la documentació inclosa en aquest Portal referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució (preus, gràfics, plànols,etc.). En cap cas aquesta informació constitueix document contractual.

L’Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

El Portal posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d’enllaços, ja siguin enllaços, directoris o eines de cerca, els quals permeten l’accés a pàgines web o llocs que són gestionats per tercers. L’Empresa no exerceix cap titularitat sobre els mateixos, i no comercialitza ni ofereix els continguts i serveis que continguin, per tant no assumeix cap responsabilitat ni directa ni subsidiària sobre aquestes pàgines web o sites.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les dades contingudes al portal, sense autorització prèvia i expressa dels seus titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir una infracció que la legislació vigent pot sancionar.

Fincarutsitca.cat es reserva el dret de suspendre l’accés a la seva pàgina web, sense previ avís, de forma discrecional i temporal, per raons tècniques o de qualsevol altra índole, podent així mateix modificar unilateralment tant les condicions d’accés, com la totalitat o part dels continguts en ella inclosos.


Cargando datos. Un momento, por favor...